Portrait for poster

Andrei riabovitchev mv5botk1ymfiy2etmdhkoc00mdk5ltgxyjqtndfkyznindq2zjvkxkeyxkfqcgdeqxvymjm1ndqznq v1 sx750 cr0 0 750 999 al
Andrei riabovitchev portrait 001

This image I've done for wonderful Uli Meyer short film From Life.
Mix media-started on paper and finished in Photoshop.

Date
January 23, 2019